Ideérna

Det händer alla, förr eller senare.


DET HÄR STÅR VI FÖR
Vi står upp för alla människors rätt till utrymme, kunskap, verktyg och möjligheter för att omsätta sina rättigheter så de kan erövra och uttrycka sitt fulla människovärde. Vi lyfter samtidigt hens skyldighet att ta till vara sina inneboende styrkor och potential. Vi utgår från en helhetssyn där samverkan mellan enskilda människor, deras behov, förmågor och visioner sätts i sitt sociala, politiska, ekonomiska, kulturella , ekologiska, biologiska, sexuella och andliga sammanhang. Dels handlar det om den enskildes ansvar för sitt eget liv, dels handlar det om samhällets, vårt gemensamma, ansvar för alla medborgares rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv.


Ambitioner
Vi har höga kulturella, pedagogiska och sociala ambitioner för Inkluderingslabbets arbete med människors livsvillkor och hållbar samhällsutveckling. Vi tar oss rätten och friheten att ständigt ompröva, prova nya vägar och ställningstagande för att skapa förutsättningar för medmänniskors delaktighet och förmåga att tillsammans med andra skapa mening.


Grunden är tillgänglighet och utrymme för relationer och kommunikation, baserat på tillit och lust, där man kan utmana sina förhållningssätt, värderingar, självinsikt och personliga mognad. Inkluderingslabbet vill, utifrån empirisk kunskap och en resultatinriktad verksamhet, göra skillnad och skapa hållbara alternativ för byråkratin, politiken och det ekonomiska systemet. Vi lär oss dels av den andres kunskap och okunskap, men ännu mer när vi ärligt delar med oss av vår egen okunskap och blottar vårt sköra innersta.


Lek, kultur och konst har ofta förmågan att kommunicera det väsentliga och har alltid varit en del av människan och vi skapade konst långt innan vi började byggandet av kulturer och civilisationer. Det är inte bara grundläggande för den lilla människan utan för hela mänskligheten och betyder något och bär på någonting unikt och oersättligt som ger livet en vidare mening. Det konstnärliga förhållningssättet triggar nyfikenhet och lust i våra verksamheter och frigör de naturliga vägarna till förståelse men är också ett sätt att vara tillsammans som främjar återhämtning, utveckling och nytänkande.


Är det brist på förmåga eller ointresse att bryta ”utanförskapet” som är problemet. Även om många har en skev uppfattning om vad samhället och arbetsmarknaden förväntar sig gällande ansvarstagande, attityd, att passa tider och bemötande m.m. Även om många måste jobba med sin motivation, arbetsmoral, uthållighet, pålitlighet och emotionella stabilitet. Även om de måste arbeta med sin självdisciplin och sociala kompetens löser inte det alla problem.


Vetenskapens krav på absoluta sanningar är det enda verkligt erkända datan i den moderna västerländska människans världsbild, medan etiken som talar om vad som är rätt och vad som är fel eller konsterna som talar om det som är gott och vad som inte är gott inte alls har samma utrymme.

Det är nödvändigt att pröva nya metoder och modeller för inkluderade samhällsutveckling och samskapande. Det krävs förändrade utgångspunkter men också ändrade perspektiv gällande synen på social gemenskap och värdegrunder inom det civila samhället, utbildningsväsendet, offentlig förvaltning och näringsliv.


Det svåraste för etablerade strukturer är förmodligen att se förbi invanda mönster och strukturer, sätta prestigen åt sidan och se att verksamheter och forskningen inom andra områden än det egna faktiskt kan tillföra stora värden. Vår tids svåra, övergripande problem verkar vara mycket motståndskraftiga mot att hålla samtal mellan centrum och undvika att de flyter ut i marginalerna.